Zmiany w ustawie VAT od 1 października

Dodano: 16 paź 2013

Z dniem 1 października weszła w życie, kolejna w tym roku, zmiana w przepisach dotyczących ustawy VAT. Wraz ze zmianami został wprowadzony mechanizm solidarnej odpowiedzialności za rozliczenia VAT, został rozszerzony katalog towarów do których należy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia, a także w niektórych przypadkach została wyłączona możliwość kwartalnych rozliczeń w VAT.

1) Obrót towarami wrażliwymi – odwrotne obciążenie.


Zmiany wprowadzone od 1 października rozszerzyły załącznik nr 11 do ustawy o VAT. W załączniku tym znajduje się wykaz towarów objętych tzw. mechanizmem odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten, po zmianach, będzie dotyczył złomu, niektórych innych odpadów oraz szerokiej grupy wyrobów stalowych.

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że obowiązek zapłaty podatku VAT zostaje przeniesiony ze sprzedawcy danego towaru na nabywcę. Takie rozliczenia stosuje się w przypadku kiedy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT. Sprzedawca wystawia wówczas fakturę ze stawką „np.” oraz adnotacją „odwrotne obciążenie”. Od takiej transakcji nabywca ma obowiązek odprowadzić VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy nie jest. Czynni podatnicy VAT rozliczają takie nabycia w deklaracji VAT-7, zwolnieni natomiast w deklaracji VAT-9M.

2) Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy.


Do ustawy VAT wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej. W określonych w ustawie przypadkach nabywca będzie odpowiedzialny za niezapłacony przez sprzedawcę podatek VAT. Solidarna odpowiedzialność dotyczyć będzie towarów wrażliwych, które zostały wymienione w załącznik nr 13 do ustawy VAT.

Zgodnie z art. 105a ustawy o podatku od towarów i usług nabywca, który kupił towary wymienione w załączniku nr 13 będzie solidarnie ze sprzedającym odpowiadał za zaległości podatkowe sprzedającego, w takiej części podatku jaka proporcjonalnie przypada na daną dostawę, jeżeli:

  • wartość nabywanych towarów netto od jednego kontrahenta w danym miesiącu przekroczyła 50 000,00 zł, oraz,
  • w momencie dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, żeby przypuszczać, że cały podatek VAT lub jego cześć z danej transakcji nie zostanie odprowadzony do urzędu skarbowego.


Drugi warunek będzie spełniony jeżeli okoliczności towarzyszące dostawie towarów będą odbiegały od okoliczności zwykle występujących przy obrocie danymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dane towary będzie bez ekonomicznego uzasadnienia niższa od ceny rynkowej danego towaru.

Zaznaczyć należy, że nabywca nie będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedającym za nabycie paliwa, które zostanie przeznaczone do standardowych zbiorników pojazdu.

3) Miesięczne rozliczenia w podatku VAT


Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wrażliwych muszą rozliczać się z podatku VAT w okresach miesięcznych, jedynie w dwóch przypadkach będą mogli pozostać przy rozliczeniach kwartalnych.

Jeden z tych przypadków to podatnicy, którzy sprzedają paliwo, jeżeli spełnią następujące warunki:

  • dostawy będą dokonywane na stacjach paliw lub stacjach LPG do standardowych zbiorników pojazdu, lub,
  • dostawy będą dokonane przez podatników dostarczających gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.


Drugim przypadkiem są podatnicy, którzy sprzedają towary wrażliwe, u których:

  • w danym kwartale lub czterech poprzednich kwartałach wartość sprzedaży netto w każdym miesiącu nie przekroczyła 50 000,00 zł lub,
  • wartość sprzedaży towarów wrażliwych przekroczyła 50 000,00 zł netto, ale sprzedaż ta nie przekroczyła 1% sprzedaży ogółem w danym miesiącu.

 
Limit 50 000,00 zł sprzedaży netto w danym kwartale będzie liczony od października 2013, oznacza to, że wartość sprzedaży dokonanej do końca września 2013 nie spowoduje utraty prawa do rozliczeń kwartalnych. W momencie kiedy podatnik przekroczy progi podane powyżej będzie wyłączony ze składania deklaracji kwartalnych przez cztery następne kwartały.

4) Darowizna żywności


Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 października, darowizna żywności będzie zwolniona z VAT. Zwolnienie, które do tej pory dotyczyło jedynie producentów teraz dotyczy również innych podmiotów. Warunkiem zwolnienia będzie posiadanie przez podatnika dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z dokumentacji organizacji musi wynikać, że otrzymane towary zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Zwolnienia takiego nie można zastosować w przypadku darowizny napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych, jeżeli zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Jeśli po lekturze powyższego artykułu nasuwają się Państwu dodatkowe pytania dotyczące tego zagadnienia, zapraszamy do naszego biura rachunkowego we Wrocławiu, gdzie z przyjemnością rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.

« Wróć do listy aktualności